Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của doanh nghiệp tư nhân

bo-sung-thong-tin-dntnTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

dang-ky-ho-kinh-doanhTLLAW.VN là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp – hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh hộ các thể theo quy định hiện hành như sau

I. Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể:

-Chủ thể đăng ký: Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh;

Đọc thêm...

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

van-phpng-dai-dien-cty-co-phanLuật sưTLLAW.VN tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo lập văn phòng đại diện (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký);

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);

-Biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị);

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của công ty TNHH

bo-sung-thong-tin-tnhhTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của công ty cổ phần

dang-ky-bo-sungTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thành lập văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn

thanh-lap-van-phong-dai-dien-tnhhLuật sư TLLAW.VN tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

1. Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, bao gồm:

- Thông báo lập văn phòng đại diện;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, CMND của người đứng đầu văn phòng đại diện được bổ nhiệm.

Đọc thêm...

Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên

thanh-lap-chi-nhanh-2tv1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kí;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh của doanh nghiêp do Chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp kí

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập Chi nhánh của doanh nghiệp có chữ kí của tất cả thành viên;

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-2tvTLLAW.VN tư vấn thủ tục đăng kí thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện công ty cổ phần

dai-dien-cty-co-phanTLLAW.VN tư vấn thủ tục đăng kí thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Đọc thêm...

Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

thay-doi-dia-diem-kinh-doanh-cty-co-phanThủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng kí của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty cổ phần. TLLAW.VN tư vấn thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng kí của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty cổ phần như sau:

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat