Thành lập Công ty TNHH 1 TV

cong-ty-1-tvCông ty TNHH 1Thành viên:

- Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 

Quy trình tư vấn thành lập công ty TNHH 1 TV bao gồm:

Tư vấn trước khi thành lập công ty TNHH 1TV

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty.

- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1TV

- Tư vấn lập hồ sơ công ty.

- Tư vấn quản trị công ty.

- Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế.

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

a. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (2 bản).

b. Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (có thể tham khảo mẫu) (1 bản).

c. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1 bản).

d. Công ty kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

đ. Công ty kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ (1 bản).

e. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định) (1 bản).

* Lưu ý:

   - Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

   - Nếu người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật: Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo mục 3 nêu trên) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.

Hướng dẫn kê khai thông tin trên hồ sơ thành lập công ty TNHH 1TV

- Người đăng ký: Ghi tên người đại diện theo pháp luật của công ty, viết bằng chữ in hoa.

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (Chủ sở hữu công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc và chủ tịch công ty, tuy nhiên chỉ có một chức danh là đại diện pháp luật). Lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty.

-Số chứng thực chọn 1 trong 2 loại:

- Chứng minh nhân dân (số, ngày cấp, nơi cấp). CMND phải còn hạn sử dụng (không quá 15 năm), không bong, tróc, nhòe số.

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng (số, ngày cấp, nơi cấp);

   Kê khai loại chứng thực nào thì nộp kèm theo giấy tờ tương ứng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

- Tên công ty: Theo qui định tại điều 31, 33 Luật công ty thì: Tên công ty phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình công ty và tên riêng.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

- Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký không được trùng với công ty đã đăng ký.

- Công ty có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài. Loại hình công ty có thể sử dụng cụm từ công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH.

- Tham khảo thêm Điều 10, 11, 12, 13 nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh để tìm hiểu quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn

Ví dụ 1:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ENTERPRISE ESMART SUPPORT CORPORATION

Tên công ty viết tắt: ESMART CORT

Ví dụ 2:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THONG MINH CORPORATION

Tên công ty viết tắt: ESMART CORP

Địa chỉ trụ sở chính: Căn cứ Điều 35 Luật công ty thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện); số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Ngành, nghề kinh doanh:

- Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

- Cách dò ngành như sau: Tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .

Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ: Do các chủ sở hữu tự đăng ký, có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được qui đổi sang tiền Việt Nam) hoặc tài sản khác. Nếu ngành, nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện phải có vốn pháp định thì tùy theo nhu cầu, quy mô hoạt động của công ty, chủ sở hữu đăng ký vốn điều lệ cho phù hợp.

Vốn pháp định: Chỉ kê khai khi công ty kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

* Lưu ý:

Điều lệ phải đảm bảo các nội dung theo Điều 22 Luật công ty, gồm các nội dung:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;

2. Ngành, nghề kinh doanh;

3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ;

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

7. Cơ cấu tổ chức quản lý;

8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật).

* Công ty ghi thời gian cụ thể mà công ty hoạt động, không ghi "vô hạn" hoặc "cho đến khi có quyết định"…

Ví dụ: Công ty dự kiến thời gian hoạt động là 20 năm hoặc 50 năm

* Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty (Chủ sở hữu công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc, tuy nhiên chỉ có một chức danh là đại diện pháp luật, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty).

* Lưu ý:

Chủ sở hữu và đại diện pháp luật ký tên và ghi rõ họ tên vào từng trang điều lệ.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN