Điều lệ công ty quy định thế nào đúng pháp luật?

dieu-le-cong-ty-dung-luatTại Điều lệ của Công ty Cổ phần C mà chúng tôi là một cổ đông có quy định rằng cổ đông A (là một tổ chức) nắm giữ 4% tổng số cổ phần có quyền: Phê duyệt Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty khi cần thiết; quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm; quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Xin hỏi, Điều lệ công ty quy định như trên có đúng với quy định pháp luật không?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

Tổ chức A là một cổ đông trong Công ty C, vì vậy sẽ có những quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN) và Điều lệ công ty (nếu Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật).

Điểm đ khoản 2 Điều 96 LDN quy định Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyền “quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tăng vốn điều lệ (trừ trường hợp tăng vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty)”. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Nếu Điều lệ Công ty không quy định, quyết định của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo điểm a khoản 2 Điều 104 LDN.

Theo điểm a khoản 2 Điều 108 LDN, việc “quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty” thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (HĐQT). Quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định theo khoản 3 Điều 108 LDN

Với các quy định của LDN như trên, việc Điều lệ Công ty bạn quy định “cổ đông A (là một tổ chức) nắm giữ 4% tổng số cổ phần có quyền: phê duyệt Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty khi cần thiết; quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm; quyết định tăng vốn điều lệ của công ty” là trái với LDN, do vậy quy định đó không có giá trị pháp lý.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật