Công ty mẹ chuyển nhượng công ty con 100% vốn góp, cần phải làm thủ tục gì ?

chuyen-nhuong-von-gopCông ty mẹ chuyển nhượng công ty con 100% vốn góp (công ty TNHH MTV) cho 1 chủ sở hữu khác . Công ty mẹ phái làm những thủ tục gì? Công ty mẹ có phái xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho chủ sở hữu mới không?

Đọc thêm...