Tư vấn và Soan thảo Hợp đồng nhượng quyền Thương hiệu

hop-dong-nhuong-quyen-thuong-hieuTheo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, nhượng quyền thương mại(Franchise)là một loại hình hoạt động thương mại, theo đó, Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận nhượng quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiệ sau đây:

 

- Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải được tiến hành theo cách thức kinh doanh do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho Bên nhận quyền trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Để thực hiện được hoạt động nhượng quyền nêu trên, một trong những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất là các bên phải đàm phán và soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Trí Tuệ Luật là một công ty luật tư vấn kinh doanh,có đủ khả năng và kinh nghiệm để tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện việc soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

-Tư vấn các quy định pháp luật về Hợp đồng cho các bên tham gia Hợp đồng Nhượng quyền Thương hiệu;

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các điều kiện pháp lý nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các bên tham gia Hợp đồng Nhượng quyền Thương hiệu;

- Trên cơ sở thống nhất về ý tưởng cơ bản của các bên, chúng tôi đề xuất đường lối soạn thảo và khung hợp đồng dự kiến soạn thảo.

- Soạn thảo Hợp đồng Nhượng quyền Thương hiệu;

- Đại diện và Thay mặt khách hàng đàm phán với các bên đối tác tham gia Hợp đồng Nhượng quyền Thương hiệu để đạt sự đồng thuận cao nhất;

- Thu xếp ký kết và làm chứng pháp lý nếu phù hợp.